Deklaracja dostępności Baltic clinic

"Baltic clinic" sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Baltic clinic.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-11-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną, wpis w BIP w trakcie budowy

Wyłączenia

 • Mapy
 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jagoda Kałużna.
 • E-mail: kontakt@balticclinic.pl
 • Telefon: 731234518

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes "Baltic clinic" sp. z o.o.
 • Adres: 81-611 Gdynia, ul. Wielkokacka 2/1B
 • E-mail: kontakt@balticclinic.pl
 • Telefon: 731234518

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do przychodni z poziomu gruntu schodami i/lub podjazdem/pochylnią dla niepełnosprawnych od strony ul. Niskiej i Chwarznieńskiej oraz windą od strony CR Witawa od ul. Wielkokackiej oraz z parkingu (ogólnodostępny, bezpłatne pierwsze 2 godziny).

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Strona www dostępna z wielu różnych przeglądarek
 2. skróty klawiaturowe: powiększające Ctrl +, zmniejszające Ctrl -
 3. skrót powiększający widoczność elementów na ekranie Ctrl i ruch kółkiem myszy w górę
 4. skrót pomniejszający widoczność elementów na ekranie Ctrl i ruch kółkiem myszy w dół
 5. powrót do wartości podstawowych Ctrl + 0

Inne informacje i oświadczenia

Placówka planuje dostosować się do wszystkich wytycznych w okresie 3 lat.